KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve yasal mevzuat kapsamında işlenen eğitim, unvan, diploma, sertifika, beceri, sağlık, ikametgah, kimlik, pasaport, ehliyet, SRC belgesi, adli sicil, askerlik, daha önce çalışılan firmalar ve fotoğraf bilgileri ile  adres, telefon ve e-mail olmak üzere her türlü iletişim bilgisi dahil  tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında korunmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, gerek İşvereniniz gerekse Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş sözleşmeniz ve Kanun kapsamında işlenebilecek, kaydedilebilecek,  muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, anonim hale getirilebilecektir.

Şirketimizin sorumlulukları, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği,  kişisel verilerinizin hangi yönetmelerle toplanabileceği ve yasal haklarınız aşağıda belirtilmiştir:  

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirketimiz,  veri sorumlusu olup kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek ve şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

iş sözleşmenizin kurulması ve uygulanması,

işe uygunluğunuzun tespiti,

uygun pozisyonda çalıştırılmanız,

Personel özlük dosyalarının oluşturulması

SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlarca öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

Maaş ödemelerinin yapılması

Çalışan izinlerinin düzenlenmesi

Çalışma sürelerinin tespiti

İş yeri güveliğinin sağlanması,

Şirket'in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi

Finans veya muhasebe işlerinin takibi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) gibi kamu tüzel kişilerine 6698 sayılı KVKK’nın 5. Ve 6. Maddeleri ile 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Ayrıca,

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, yurt dışına ürün nakliyesinin sağlanması ve vize işlemlerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla pasaport ve ehliyet bilgilerinizi 3. Kişi,kurum ve kuruluşlar ile, bordro işlemlerinin yerine getirilebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile gerekli kurum ve kuruluşlar   ile paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla yargı organlarınca veya idari mercilerce talep edilmeleri halinde ilgili kurumlarla paylaşabiliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde öngörüldüğü üzere gerektiğinde açık rızanız, iş sözleşmenizin kurulması ve uygulanması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi şartlarıyla kullanılmak üzere elektronik ya da fiziki olarak doldurulan formlar, sözleşmeler, elektronik postalar dâhil her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak Şirket, herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN YASAL SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletebilir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahiplerinin,  söz konusu haklarına ilişkin taleplerini www.igllojistik.com adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma – Başvuru Formunu kullanarak yazılı bir şekilde Hastane Mah. Nakkaş Yolu cd. Süheyla Sk. No 28/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ile igl.globalas@hs03.kep.tr adresine ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirilen ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@igllojistik.com adresine iletmeleri halinde talepler, en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olup başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 

Biz Sizi Arayalım