KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve yasal mevzuat kapsamında işlenen Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi no, Vergi dairesi, banka  bilgileriniz ile  adresi , telefon ve e-mail olmak üzere her türlü iletişim bilgisi dahil  tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat kapsamında korunmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve Kanun kapsamında işlenebilecek, kaydedilebilecek,  muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, anonim hale getirilebilecektir.

Şirketimizin sorumlulukları, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği,  kişisel verilerinizin hangi yönetmelerle toplanabileceği ve yasal haklarınız aşağıda belirtilmiştir:  

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Şirketimiz,  veri sorumlusu olup kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI

Kişisel Verileriniz

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve  6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde faaliyet göstermekte olan Kargo, banka, tedarikçi gibi iş sürekliliğini sağlaması gereken firmalara aktarılabilir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla yargı organlarınca veya idari mercilerce talep edilmeleri halinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerindeki şartlarla kullanılmak üzere elektronik ya da fiziki olarak doldurulan formlar, sözleşmeler, elektronik postalar, faks ve mektuplar, çağrı merkezi dâhil her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak Şirket, herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN YASAL SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletebilir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahiplerinin,  söz konusu haklarına ilişkin taleplerini www.igllojistik.com adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma – Başvuru Formunu kullanarak yazılı bir şekilde Hastane Mah. Nakkaş Yolu cd. Süheyla Sk. No 28/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ile igl.globalas@hs03.kep.tr adresine ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirilen ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@igllojistik.com adresine iletmeleri halinde talepler, en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 

Saygılarımızla,

 

……………………….

 

 

Biz Sizi Arayalım