KALİTE POLİTİKASI

IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ;

·        Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,

·        Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını,

·        Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini,

·        Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı,

·        Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”

·        Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

             Taahhüt eder.


 

KİŞİSEL VERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI      

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Faaliyetleri kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 Bu doğrultuda KVYS-BGYS Politikamız kapsamında;

 ·İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

· Kişisel veri ve bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

·        Yürütülen tüm faaliyetlerde Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                      Bilgi ve bilgi varlıklarına yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

    Bütünlük:                  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

   Erişebilirlik:               Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

·        Kişisel veri, bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

·        Risklerin işlenmesi için finansal kaynak ve personel sağlamak.

·        Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

·        Ulusal veya uluslararası düzenlemeler, yasa ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek; anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

·        Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

·        İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

·        Sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Faaliyetleri gerekliliklerini yerine getirmeyi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.


ÇEVRE POLİTİKASI

·        Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,

·        Kurumsal karbon ayak izinin kabul görmüş standartlara göre hesaplanmasını ve emisyon azaltımı kapsamında her zaman yüksek teknoloji ile operasyonel mükemmelliği hedeflemeyi,

·        Önceliklendirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan önemli çevre boyutlarını (geri dönüşüme giden atık yüzdesinin arttırılması, sıfır atık kapsamının genişletilmesi, elektrik tüketiminde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji % payının arttırılması, su tüketiminde verimliliğin arttırılması vb.) hedef odaklı takip etmeyi,

·        Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,

·        Çevre performansını sürekli iyileştirerek, iç ve dış paydaşlarının çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı,

·        Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuatı minimum kabul edip üzerinde uyumu sağlamayı,

·        Tedarik ettiği mal ve hizmetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere tedarikçi değerlendirmelerini gerçekleştirmeyi,

·        Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,

·        Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
 İSG POLİTİKASI

•        Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

•        İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

•        İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

•        Tehlikelerin tespit için risk değerlendirme çalışmaları yapmak, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak ya da riskleri azaltmak

•        Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı ve ortak karar ile aksiyonlar almak

•        Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

•        Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

•        Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

•        Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

•        Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

•        Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,
 IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ÜST YÖNETİMİ;

•        Müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,

•        Kalite, Bilgi Güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

•        Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,

•        İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

•        Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

IGL GLOBAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı IGL’nin  temel ilkeleridir.

 

Biz Sizi Arayalım